Název Služby

Pečovatelská služba - Oblastní charita Sušice

Poslání

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Sušice je zajistit seniorům, osobám se zdravotním a tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním z ORP Sušice, obcí do 20 km od Sušice a z Železné Rudy, žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.

Popis služby

podporuje důstojný a bezpečný život seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Je vykonávána kvalifikovanými pracovníky, kteří respektují individuální potřeby, denní zvyklosti a soukromí uživatelů. Služba je poskytována za úhradu v souladu s platnou vyhláškou MPSV ČR. Součástí pečovatelské služby je průběžné poskytování bezplatného sociálního poradenství.

Základní činnosti pečovatelské služby

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, upřesnění poskytovaných činností naleznete v § 6 této vyhlášky (zde)

Fakultativní (doplňkové) činnosti

zapůjčení jídlonosiče v termoobalu, použití vozidla při doprovodu k lékaři, na úřady a na zájmové aktivity v případě, že uživatel služby nemá jinou možnost dopravy

Komu je služba určena

seniorům a dospělým osobám, které mají sníženou schopnost sebeobsluhy z důvodu tělesného nebo zdravotního postižení či chronického onemocnění

Místo poskytování

domácnosti osob v obcích na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Sušice (mapa), v obcích do 20 km od Sušice a v Železné Rudě
střediska, ve kterých je služba poskytována naleznete (zde)

Provozní doba

5:30 – 21:00 (včetně sobot, nedělí a svátků)

Vedoucí Pečovatelské služby

Bc. Marie Hrečínová Prodanová
telefon: 732 250 018
e-mail: hrecinova@charitasusice.cz

Střediska Pečovatelské služby

Sušice, Kašperské Hory, Kolinec, Železná Ruda
• kontakty na střediska a koordinátory služeb ve střediscích (zde)
• kontaktní místa a doby pro získávání informací o službě (zde)
  • Podmínky a průběh poskytování služby – žádost, uzavření smlouvy, možnosti ukončení, atd… (zde)
  • Ceník (zde)
  • Leták (zde)
  • Žádost o poskytnutí služby (zde)
  • Informace o službě v Registru sociálních služeb (zde1 a zde2) – finanční plán, personální struktura, popis realizace služby
  • Nabídka dalších služeb Oblastní charity Sušice (zde)

 

Popis realizace pečovatelské služby

Pečovatelská služba je osobám poskytována na základě podání písemné žádosti, následného sociálního šetření v domácnosti žadatele a uzavření písemné dohody – Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Pokud je kapacita služby již naplněna, jsou podklady potřebné pro sepsání smlouvy uloženy v registru žadatelů a poskytování služby je zahájeno při uvolnění kapacity. Součástí smlouvy je druh a rozsah vykonávaných činností, sazebník úhrad, obecná pravidla pečovatelské služby a další individuální podmínky poskytování služby u uživatele. V průběhu trvání smluvního vztahu má uživatel služby právo požádat o změny v rozsahu nebo způsobu poskytování pečovatelské služby.

Možnost ukončení služby

Každý uživatel pečovatelské služby má ze zákona právo službu ukončit bez udání důvodů. V průběhu poskytování pečovatelské služby může uživatel požádat o její dočasné přerušení (např. z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení atp.).