Název Služby

Odlehčovací služby - Oblastní charita Sušice

Poslání

Odlehčovací služby Oblastní charity Sušice pomáhají v domácnostech rodinným příslušníkům a ostatním pečujícím osobám s pravidelnou péčí o dospělé osoby se sníženou soběstačností. Seniorům, dospělým osobám s chronickým onemocněním, nebo zdravotním postižením umožňují žít život podle svých přání a zvyklostí v prostředí rodiny a pečujícím osobám poskytují úlevu od každodenní náročné péče.

Popis služby

jsou terénní služby sociální péče určené seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, o které je po většinu dne pravidelně pečováno. Jsou poskytovány v domácnostech uživatelů kvalifikovanými pracovníky, kteří respektují individuální potřeby, denní zvyklosti a soukromí uživatelů. sociálních služeb a částečně nahrazují péči rodiny nebo blízkých osob. Pečující osoby mají tak prostor k nezbytnému odpočinku, k vyřizování osobních záležitostí či udržení se na trhu práce. Péče o seniora probíhá ve spolupráci s rodinou či jinou pečující osobou. Služba je poskytována za úhradu v souladu s platnou vyhláškou MPSV ČR. Součástí odlehčovací služby je průběžné poskytování bezplatného sociálního poradenství.

Základní činnosti odlehčovací služby

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v pobytové formě služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, upřesnění poskytovaných činností naleznete v § 10 této vyhlášky (zde)

Fakultativní (doplňkové) činnosti

nezbytný dohled u uživatele odlehčovacích služeb k zajištění jeho bezpečnosti

Komu je služba určena

seniorům a dospělým osobám, které mají sníženou schopnost sebeobsluhy z důvodu tělesného nebo zdravotního postižení či chronického onemocnění a je o ně během dne jinak pečováno

Místo poskytování

domácnosti osob v obcích na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Sušice (mapa), v obcích do 20 km od Sušice a v Železné Rudě
střediska, ve kterých je služba poskytována naleznete (zde)

Provozní doba

denně v čase 7:00 - 20:00

Vedoucí Odlehčovacích služeb

Bc. Marie Hrečínová Prodanová
telefon: 732 250 018
e-mail: hrecinova@charitasusice.cz

Střediska Odlehčovacích služeb

Sušice, Kašperské Hory, Kolinec, Železná Ruda
• kontakty na střediska a koordinátory služeb ve střediscích (zde)
• kontaktní místa a doby pro získávání informací o službě (zde)
  • Podmínky a průběh poskytování služby – žádost, uzavření smlouvy, možnosti ukončení, atd… (zde)
  • Ceník (zde)
  • Leták (zde)
  • Žádost o poskytnutí služby (zde)
  • Informace o službě v Registru sociálních služeb (zde1 a zde2) – finanční plán, personální struktura, popis realizace služby
  • Nabídka dalších služeb Oblastní charity Sušice (zde)

 Popis realizace odlehčovacích služeb

Odlehčovací služby jsou osobám poskytovány na základě podání písemné žádosti, následného sociálního šetření v domácnosti žadatele a uzavření písemné dohody – Smlouvy o poskytování odlehčovacích služeb. Pokud je kapacita služby již naplněna, jsou podklady potřebné pro sepsání smlouvy uloženy v registru žadatelů a poskytování služby je zahájeno při uvolnění kapacity. Součástí smlouvy je druh a rozsah vykonávaných činností, sazebník úhrad, obecná pravidla odlehčovacích služeb a další individuální poskytování služby u uživatele. V průběhu trvání smluvního vztahu má uživatel služby právo požádat o změny v rozsahu nebo způsobu poskytování odlehčovacích služeb. Péče se přizpůsobuje podmínkám stávající péče o uživatele a probíhá ve spolupráci s pečující osobou.

Možnost ukončení služby

Každý uživatel odlehčovacích služeb má ze zákona právo službu ukončit bez udání důvodů. V průběhu poskytování odlehčovacích služeb může uživatel požádat o její dočasné přerušení (např. z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení atp.).