Název Služby

Sociální poradna Racek

Poslání

poskytovat bezplatnou pomoc, psychickou podporu a potřebné informace lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu zhoršení zdravotního stavu, vysokého věku, životní krize, rizikového způsobu života, dlouhodobé zátěže spojené s péčí o jinou osobu nebo byli zasaženi živelnou událostí.

Popis služby

služby jsou poskytovány na principech diskrétnosti, nestrannosti a bez nadřazenosti kvalifikovanými pracovníky, kteří zcela respektují individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Pracovníci podporují uživatelovu schopnost aktivně se podílet na řešení své nepříznivé situace. Poradenství je také poskytováno terénní formou.

Základní činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, psychoterapie, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí., upřesnění poskytovaných činností naleznete v § 4 vyhlášky (zde)

V jakých obtížných situacích (krizích) a oblastech nás můžete požádat o podporu

ztráta blízké osoby, zdraví, zaměstnání, bydlení, smysl života, jistoty, bezpečí, dluhová problematika, dále hledání identity nebo životní změna (odchod do důchodu, narození dítěte, rozvod, stěhování, zátěž spojená s péčí o jinou osobu), živelné události (např. povodeň), konflikty v rodině či v mezilidských vztazích, traumatické životní události, chudoba
Podrobnější informace o nabízených službách (zde)

Komu je služba určena

dospělé osoby (od 18let) v obtížné životní situaci (senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby bez přístřeší, osoby v krizi)

Místo poskytování

místa a domácnosti osob ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Sušice (mapa)
střediska, ve kterých je služba poskytována (zde)

Provozní doba

Pondělí
9 – 12, 13 – 16 Sušice 
Úterý
13 - 16 Kašperské Hory
13 – 16 lichý týden Kolinec
13 - 16 sudý týden Železná Ruda

 

 

Středa
9 – 12, 13 – 16 Sušice
Čtrvrtek
8 – 10 Volšovy 
   
Terénní formu poradny nabízíme v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Sušice v úterý od 8 do 12 hodin, v jiné pracovní dny podle domluvy s uživateli.

Vedoucí poradny

Mgr. Olga Hynoušová
Telefon: 731 402 920
E-mail: poradna@charitasusice.cz

Střediska sociální poradny Racek

Sušice, Volšovy, Kolinec, Kašperské Hory, Železná Ruda
• kontakty na střediska a koordinátory služeb ve střediscích (zde)
• kontaktní místa a doby pro získávání informací o službě (zde)
 • Podmínky a průběh poskytování služby (zde)
 • Leták (zde)
 • Informace o službě v Registru sociálních služeb (zde1 a zde2) – finanční plán, personální struktura, popis realizace služby
 • Nabídka dalších služeb Oblastní charity Sušice (zde)

Popis realizace služby

Služby Sociální poradny Racek jsou poskytovány na základě ústní dohody. Obě strany si vzájemně vymezují podmínky a způsob poskytování sociální služby, která může být poskytována i zcela anonymně. Osobní údaje, dobrovolně poskytnuté uživatelem pracovníkovi Sociální poradny Racek, jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2006 Sb.Zájemcům o využití sociální služby poradny mohou poskytnout základní informace a zprostředkovat odborné sociální poradenství v poradně také všichni zaměstnanci Oblastní charity Sušice.
Podmínkou poskytování konzultací je zajištění bezpečného a klidného prostředí jak pro uživatele služby, tak pro sociálního pracovníka v domácnostech uživatele nebo ve střediscích Sociální poradny Racek.

Nabídka služeb Sociální poradny Racek

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zprostředkování navazujících služeb podle potřeb uživatele - poskytnutí informací a pomoc s vyhledáním vhodné služby a její zprostředkování
 • podpůrné aktivity – pomoc s vyplňováním formulářů a sepisováním žádostí, komunikace v zájmu uživatele, poradenství z oblasti využití kompenzačních pomůcek aj.
Sociálně terapeutické činnosti
 • poradenství a pomoc při orientaci v těchto oblastech: právní problematika, lidská práva, psychologie, systém sociálních dávek, systém sociálních služeb

  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím: asistence při jednáních na úřadech a institucích, se zaměstnavateli, zařízeními,
 • terapie rodinných nebo mezilidských vztahů, podpora a pomoc při upevnění kontaktu s rodinou
 • zajištění nebo zprostředkování materiální pomoci – úvěrové jízdné, potraviny, věci osobní potřeby, potraviny)
Doplňkové činnosti
 • půjčování kompenzačních pomůcek
 • humanitární pomoc při nenadálých událostech
 • přijímání materiální pomoci (potraviny a dle aktuální poptávky vybavení nebo ošacení)

Odborné zajištění služeb

Odborné konzultace
 
Poskytované ambulantně nebo terénně formou jednorázových nebo opakovaných konzultací. Poradenství probíhá buď individuálně, nebo skupinově (mohou být například přítomni i rodinní příslušníci).
Na základě oboustranné dohody může uživatel pověřit sociálního pracovníka doprovázením nebo zastupováním při jednáních s úřady a institucemi, vyřizováním osobních záležitostí v nepřítomnosti uživatele a dojednáváním dalších forem podpory. Sociální pracovníci při práci spolupracují s městskými úřady (OSVZ, OPD, odbor správní, bytový odbor), Úřady práce, Krizovými orgány města Sušice, Soudy, Policií, s ostatními státními institucemi a úřady, poradnami, sociálními a zdravotnickými zařízeními, lékaři, právníky a jinými odborníky v sušickém regionu, České republice a v případě potřeby i v zemích EU.
Informace a poradenství 
 • poskytnutí informací a pomoc v orientaci v systému sociálních služeb (zákony, předpisy, vyhlášky, návazné služby)
 • pomoc se zprostředkováním konkrétních služeb (lékař, psycholog, vyšetření, diagnostika, atp.)
 • poskytnutí informací z oblastí zdravotních služeb, dopravy a spojů, bydlení a jiných specializovaných služby a to ať už z vlastních databází nebo dohledáním na internetu
 • zápůjčka a  údržba kompenzačních pomůcek a vysoušečů, pomoc uživateli při nácviku používání pomůcky
 • pomoc s psaním a čtením korespondence, vypisováním běžných dokladů
Všichni pracovníci Sociální poradny Racek přistupují k osobě, která vyhledala pomoc citlivě, s ohledem vážnost jeho obtížné situace a individuální schopnosti a zcela respektují jeho vlastní názory a rozhodování.