Název Služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Oblastní charita Sušice

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením podporují aktivní způsob trávení života. Prostřednictvím projektů a programů pomáhají rozvíjet, nebo si udržet schopnosti posilující tělesnou a mentální svěžest, plnohodnotný život a předcházejí tím jejich společenskému vyloučení, nebo závislosti na pomoci druhých.

Popis služby

podporují aktivní způsob života seniorů a dospělých osob se zdravotním postižením ve společnosti. Jednotlivé činnosti sociální služby napomáhají k udržování sociálních kontaktů, podporují psychickou i fyzickou kondici a rozvíjí dovednosti osob. Obyvatelům Domu s pečovatelskou službou pomáhají při adaptaci na prostředí nového domova. Realizace programu se přizpůsobuje aktuálním požadavkům a zájmům osob. Sociální služba je poskytována bezplatně. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství.

Základní činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, upřesnění poskytovaných činností naleznete v § 31 této vyhlášky (zde)
stálou nabídku aktivit a programů v Kašperských Horách  naleznete (zde)

Fakultativní (doplňkové) činnosti

---

Komu je služba určena

seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením. Vzdělávací a kulturně-společenské programy a tvůrčí činnosti jsou přístupné širší veřejnosti.

Místo poskytování

místa a přirozené prostředí uživatelů (domácnost a místa pohybu) v obcích na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Sušice (mapa), nebo do vzdálenosti 20 km od Sušice
 

Provozní doba

Dům s pečovatelskou službou v Kašperských Horách
• skupinové aktivizační služby od 9:00 do 16:00 hodin v pracovní dny,
• individuální aktivizační služby od 8:30 do 16:00 hodin v pracovní dny dle dohody
Terénní forma služby
• podle dohody s uživatelem (maximálně však v časovém rozsahu obvyklém pro ostatní služby)

Koordinátorka aktivit v Kašperských Horách

Bc. Lucie Málková
Telefon: 731 596 448
E-mail: dpskh@charitasusice.cz

Střediska sociálně aktivizačních služeb

Kašperské Hory
• kontakty na střediska a koordinátory služeb ve střediscích (zde)
• kontaktní místa a doby pro získávání informací o službě (zde)
  • Podmínky a průběh poskytování služby – žádost, uzavření smlouvy, možnosti ukončení, atd… (zde)
  • Leták (zde)
  • Informace o službě v Registru sociálních služeb (zde1 a zde2) – finanční plán, personální struktura, popis realizace služby
  • Nabídka dalších služeb Oblastní charity Sušice (zde)

sas

Nabídka aktivit a programů

Dům s pečovatelskou službou Kašperské Hory – skupinové aktivity

Pohybová terapie - pravidelné udržování fyzické a psychické kondice při nenáročném cvičení.
Logic Club - procvičování paměti, slovní zásoby a jemné motoriky formou hraní stolních her, řešení hlavolamu a rébusů.
Kavárnička pro seniory - společné setkání senioru ve společenské místnosti DPS při kávě a čaji s otevřením prostoru pro výměnu informací a předávání zkušeností.
Plavání - plavání a cvičení v bazénu za podpory asistentů. Poplatek za vstup do bazénu si hradí účastníci z vlastních prostředků.
Vycházky - společné i individuální procházky maximálně do 4 kilometru s doprovodem po blízkém okolí v Kašperských Horách s návštěvou zajímavostí.
Výlety - polodenní výlety pěšky nebo autobusem od DPS Kašperské Hory na zajímavá místa v regionu, která si vybírají účastníci sami dle vlastního zájmu.
Tvořivost - společná tvorba drobných dekorativních předmětu, dárku a výzdoby, zaměřená na práci s textilem, ručním papírem, hlínou, vizovickým testem, suchými květy a dalším materiálem ve společenské místnosti DPS Kašperské Hory.
Besedy, přednášky, kulturně-společenské akce - tématické přednášky a besedy, vzdělávací akce, kulturně - společenské programy.

Dům s pečovatelskou službou Kašperské Hory – individuální služby

Podpora obyvatele DPS Kašperské Hory při adaptaci na nové prostředí - seznámení obyvatele s chodem DPS a specifiky prostředí, nabídkou sociálních služeb OCH Sušice, aktivit v DPS, nabídkou služeb města a zdravotnického zařízení v Kašperských Horách a jinými důležitými informacemi. Je poskytována asistence a psychická podpora při řešení běžných situací, které jsou spojeny se změnou bydliště.
Návštěva obyvatele DPS Kašperské Hory - krátký, maximálně 5 minutový kontakt (rozhovor) s obyvatelem DPS v jeho domácnosti za účelem dohlédnutí na jeho aktuální zdravotní stav a potřeby.
Pastorační služba - zprostředkování kontaktu s knězem, společné i individuální modlitby, podporující osobní potřeby v oblasti pravidelného duchovního života.

 

Popis realizace sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením patří mezi služby sociální prevence a jejich poskytování je realizováno na základě ústní dohody mezi pracovníky a uživatelem. Nabídka aktivit je úměrná zájmům a potřebám uživatelů.