Sociálně integrační byt podporuje osoby v přirozeném způsobu bydlení

      

Sociálně integrační byt (SIB)

Samostatný projekt Oblastní charity Sušice, který je realizován v rámci projektu mezi Městem Sušice a poskytovatelem sociální služby Oblastní charitou Sušice.

Výlučným vlastníkem sociálně integračního bytu je Město Sušice, zastoupené Bytservisem Sušice s.r.o. Vlastník byt pronajímá Oblastní charitě Sušice za účelem dalšího krátkodobého podnájmu třetí osobě, která se ocitla bez přístřeší a aktivně řeší svou obtížnou životní situaci s cílem nalezení vlastního bydlení.

Jedná si o návaznou službu na sociální službu Charitní noclehárna Volšovy. Podmínkou bydlení v SIB je spolupráce se sociálním pracovníkem Sociální poradny Racek.

Nájemce pronajímá podnájemci SIB na dobu 1 měsíce, při dodržení stanovených pravidel a podmínek může být smlouva s podnájemcem opakovaně prodlužována, nejdéle však na celkovou dobu 1 roku.

Ve výjimečných a oprávněných případech může být SIB pronajat na celkovou dobu delší než jeden rok.

Služba pomáhá podnájemci řešit jeho obtížnou životní situace (např. pomoc při shánění vlastního bydlení). Podporuje osoby bez přístřeší, které se aktivně snaží řešit svou obtížnou situaci (nízké nájemné umožňuje např. splácení dluhů, spoření finančních prostředků na vlastní bydlení apod.).

Služba umožňuje podnájemci běžný život ve společnosti (může si snáze shánět práci…).

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás